top of page

​Algemene Voorwaarden TOGO

 • Een lesuur duurt 60 minuten, inclusief 10 minuten pauze voor de trainer/trainster. 

 • Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden om een warming-up te doen of in te spelen.

 • De les gaat altijd door, tenzij de trainer/trainster afbelt. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de club of de trainer.

 • De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden.

 • Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.

 • Er wordt geen les gegeven op zondagen, officiële feestdagen (2e paasdag, hemelvaartsdag, 2e pinksterdag enz.) en in het grootste deel van de basisschoolvakanties.

 • In geval van blessures, ziekte, zwangerschap, verhuizing en dergelijke volgt geen restitutie van lesgeld.

 • Bij absentie dienen lessen bij de trainer afgemeld te worden.

 • Gemiste lessen als gevolg van bijv. blessure of ziekte kunnen worden ingehaald binnen een andere groep; dit in overleg met de trainer.

 • In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk uw lessen over te dragen aan derden, mits gelijk niveau en in overleg met de trainer.

 • Indien lessen door eigen toedoen worden gemist en niet zijn afgemeld, kunnen deze niet ingehaald worden.

 • Tennis Opleiding Gewest Oss is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

 • Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan door afgifte van een éénmalige machtiging.

 • Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd (zie punt 8).

 • Overmacht TOGO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TOGO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TOGO niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. TOGO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat TOGO zijn verbintenis had moeten nakomen. Ingeval van overmacht kan TOGO hetzij de lessen opschorten hetzij de lessen annuleren. In dat geval zal er geen verplichting zijn aan de zijde van TOGO tot vergoeding van schade.

bottom of page